Amharic Names የአማርኛ ስሞች
What’s In A NAME?
…persons, places, things, ideas?

READ more & Find THE TRUTH for yourself…

Search by letter: (names, meanings & descriptions will be updated)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 letram FEMALE (GIRLS) — MALE (BOYS)

FEMALE (GIRLS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Macheyash Werk Mač’ïyaš Wärk’ ማጭያሽ ወርቅ Gold is the means by which one betroths you
Maedot Ma’edot ማእዶት
Maetent Ma’et’änt ማእጠንት
Mahabuba
Maheder/
Mah’der
Mahïdär
Mahdär
ማህደር
ማኅደር
Resting Place For God. New Flower. Folder
Mahedere Mahïdärä ማህደረ
Mahelet Mahïlét ማህሌት Gift to God
Song, hymn
Mahesente Mahes’äntä ማህጸንተ
Maidot/ Maidote Maidot ማእዶት The day to start over. The day after Easter.
Majo
Makeda/
Makda
Makedda ማክዳ Ethiopian Queen (Sheba). High tower, beautiful arm-rest
Maleda Maläda ማለዳ Early morning. Time before daylight
Malefiya Maläfiya ማለፊያ
Mame Mammé ማሜ
Mamite Mammité ማሚቴ
Mamitu Mammitu ማሚቱ
ManAderajesh MannAddärajjäš ማን አደራጀሽ Who did organize you? Who did you put in order?
Manaheosh MannAheoš ማን አህሎሽ
Manelebesh MannÄlläbbeš ማን አለብሽ
ማናለብሽ
Mantegbosh MannT’ägboš ማን ጠግቦሽ
Manyaheleshal MannYahelešal ማን ያህልሻል
Manyahelushal MannYahelušal ማን ያህሉሻል
Manzerash MannZärraš ማን ዘራሽ
Maraki Maraki ማራኪ Attractive, captivating
Marakinesh Marakinäš ማራኪነሽ You are attractive, you are captivating
Marda Marda ማርዳ Necklace made with silver beads
Mare My honey
Mareya Mareya ማርያ
Mariame
Marta/
Martha
Marta ማርታ Biblical. Lady of the house
Maryam Maryam ማርያም Mary. Virgin mother of Christ
Maryamawit Maryamawit ማርያማዊት Of Mary
Maryam Sekwa Maryam Sïnk’wa ማርያም ሥንቋ Mary is her provision for a journey
Maresha The one who helped to forget.
Meaza Mä’aza መዓዛ Fragrance, aroma, odor
Meaza Werk Mä’aza wärk’ መዓዛ ወርቅ A fragrance of gold, a golden fragrance
Meazash Mä’azaš መኣዛሽ
መዓዛሽ
Mebrat Mäbrat መብራት A light, a lamp
Mebrate Mäbraté መብራቴ
Mebratwa Mäbratwa መብራቷ The light
Mechegiyash Mäč̣č̣ägiyaš መጨጊያሽ
Medferiyash Mädfäriyaš መድፈሪያሽ
Medferiyash Werk Mädfäriyaš Wärk’ መድፈሪያሽ ወርቅ Gold is the means by which one ventures (dares) you
Medemdemiya Mädämdämiya መደምደሚያ
Medhanit Mädhanit መድሃኒት Medicine, remedy
Medina Mädina መዲና
Me’erab Mï’ïrab ምዕራብ West, occident
Meftehe Mäftehé መፍትሄ
Megbar Mïgbar ምግባር A practice
Megdelawit Mägdälawit መግደላዊት
Megnote/
Megnot/
Mignote
Mïññote
Mïññot
ምኞቴ
ምኞት
My desire
Mehadere
Meharene Forgive us
Mehiret/
Mhiret/
Mehret
Mïhräté
Mïhrät
ምህረቴ ሕረቴህረት
ምሕረት
Forgiveness
Mekaleya Mäkkaläya መካለያ
Mekdella/
Mekdela
Mek’dela መቅደላ A mountain in North Ethiopia
Mekdes Mäk’däs መቅደስ Holy Place. Sanctuary, temple
Mekdem Mäk’däm መቅደም Foreword, preface
Mekdese Mäk’däsé መቅደሴ Sanctuary
Mekdese Tarik Mäk’däsé Tarik መቅደሴ ታሪክ Sanctuary of history
Mekdese Werk Mäk’däsé Wärk’ መቅደሴ ወርቅ Sanctuary of gold
Mekeda Mäkkädda መከዳ Couch, pillow
Mekdi
Mekdelawit Mäk’dälawit መቅደላዊት Of Mekdela (Mäk’däla)
Meklit Mäklit መክሊት Gift to God
Mekomiya Mäk’omiya መቆሚያ
Mekoya Mäk’oyya መቆያ
Mekurab/
Mikurab
Mïkurab ምኩራብ
Melaekt Mäla’ekt መላእክት
Melaknesh Mäl’aknäš መልአክነሽ You are an angel
Melat Melat ሜላት Purple, scarlet. Fine linen
Melatawerk Mäla-T’a-Wärk’ መላተ ወርቅ
Melekotawit Mäleäkkotawit መለኮታዊት Divine
Melekt Mäle’ekt መልእክት
Melesech Mälläsäč መለሰች
Melete Mïl’ätä ምልአተ
ምልዓተ
Melk Mälk መልክ Image. Appearance
Melkam Mälkam መልካም Good, nice
Melkame Mälkamé መልካሜ
Melkamnesh Mälkamnäš መልካምነሽ You are good, you are nice
Melkamwa Mälkamwa መልካሟ
Melke Mälké መልኬ My Image
Mena/
Mana
Männa መና Manna
Mana Heywat Männa Hïywät መና ሕይወት Manna of life
Mana Israel Männa ïsra’el መና እስራኤል Manna of Israel
Mana Semay Männa Sämay መና ሰማይ Manna of the sky (of heavens)
Menbere Mänbärä መንበረ The seat
Menbere Dawit Mänbärä Dawit መንበረ ዳዊት Seat of David
Menbere Tsehay Mänbärä Ts’ähay መንበረ ፀሐይ Seat of the sun
Menbere Seyon Mänbärä S’ïyon መንበረ ጽዮን Seat of Zion
Menen Mänän መነን Grace. Ethiopian Empress
Menteras Mïnteras ምንትራስ
Mentewab MïnTewwab ምን ትዋብ
Men Yesheresh Mïn Yïšïrïš ምነ ይሽርሽ What can demote you?
Meraf/
Merafe/
Mirafe
Mï’eraf ምእራፍ Chapter, phase, event
Meron Méron ሜሮን Gift from God
Mesele Mässälä መሰለች
Meselu Mässälu መሰሉ
Meseret Mäsärät መሰረት
መሠረት
Foundation, base, essence
Meshet Mäs’ehét መጽሄት
መጽሔት
Magazine
Meseker Mïsekker ምስክር Witness, testimony
Meselech Mässäläčč መሰለች She resembled
Meserach Mïsserač ምስራች Good news
Mesihawit Mässihawit መሲሓዊት Messianic
Meskel Kebrwa Mäsk’äl Kïbrwa መስቀል ክብሯ The Cross is her glory
Meskerem Mäskäräm መስከረም
መጽሔት
Spring, September
Mesle Abeba Mïslä Abäba ምስለ አበባ Image of a flower
Mesle Heywet Mïslä Hïywät ምስለ ሕይወት Image of life
Mesmak Mïsmak ምስማክ Base, support
Meten Mït’t'en ምጥን Measured
Metasebiya Mättasäbiya መታሰቢያ Remembrance
Meslal Mes’lal መስላል Ladder
Mesrak/
Misrak
Mïsrak’
Msrak’
ምስራቅ
ምሥራቅ
East, orient
Mestewat/
Mestawet/
Mestawot
Mästäwat
Mästawät
መስተዋት
መስታወት
Mirror
Mestir Mïst’ir ምስጢር Secret, mystery, enigma
Meswaet Mäswa’et መስዋእት
መስዋዕት
Meteknesh Mïtekknäš ምትክነሽ You are a replacement, you are a substitute
Metegiyas Werk Mät’t’ägiyaš Wärk’ መጠጊያሽወርቅ Gold is your shelter
Mewaset Mäwas’et መዋስእት
Mezlekiya Mäzläk’iya መዝለቂያ
Mezmure Mäzmurä መዝሙረ
Mihret Mïhrät ምህረት Mercy, Pardon
Miliyon Miliyon ሚሊዮን A million
Mimi Mimmi ሚሚ Nick name for girls
Miniya I have much expected of her
Mintesinswat There is nothing she can’t do, there is no place in this world she can’t reach.
Mirabe/
Merabe/
Mirab
Mïrab ምዕራብ West
Miriam Much Longed For
Misgana Thankful
Mistire
Mizan Mizan ሚዛን A balance
Muhaba
Mulate Werk Mulatä Wärk’ ሙላተ ወርቅ Fullness of gold, abundance of gold
Mulu Mulu ሙሉ Whole, complete, full
MuluAlem Mulu’älem ሙሉዓላም The whole world, full world,  complete world.
Mulumebet/ Muluemebet Mulummmäbet Mulu’ïmmmäbet ሙሉመቤት
ሙሉእመቤት
Complete lady
Mulunesh Mulunäsh ሙሉነሽ You Are Complete
Muluken/
Mulu Ken
Muluk’än ሙሉቀን The Whole Day or Good Day
Muluwerk Muluwärk’ ሙሉወርቅ Full gold
Muna Faithful, steady
Munaye Munaye ሙናዬ My pretty one
Munit Munit ሙኒት Pretty little girl
Munira Munira ሙኒራ

MALE (BOYS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Maebel Ma’ebäl ማእበል Wave
Maedot Ma’edot ማእዶት Monday after Easter
Maereg Ma’eräg ማእረግ
ማዕረግ
Order, class, rank
Maerege Ma’ïrägä ማእረገ
ማዕረገ
Maeragu Ma’ïragu ማእረጉ
ማዕረጉ
His rank
Maeregu Ma’erägu ማእርጉ
ማዕርጉ
Magana Bright light at the break of day
Maheder Mahïdär ማህደር Folder
Mahedere Mahïdärä ማህደረ
Mahederu Mahïdäru ማህደሩ
Mahelet Mahïlét
Mahlet
ማህሌት Religious hymn
Mahemud Mahïmud ማህሙድ
Mahetsent Mahïts’änt ማሕፀንት Trust, deposit, custody, pledge
Maheteme Mahïtämä ማህተመ
Maheteme Mahïtämä Sïllase ማኅተመ ሥላሴ Seal of the Trinity
Majete Majäté ማጀቴ
Maleda Maläda ማለዳ
Malede Mallädä ማለደ He interceded
Malefiya Maläfiya ማለፊያ
Mamecha Mammäč̣’a ማመጫ
Mamo Mammo ማሞ Little boy
Mamo Kilo Mammo K’ilo ማሞ ቂሎ Fool , silly person
Mamush Nick name. Young boy
Mamushat Mammušät ማሙሸት
Mamuye Mammuyyé ማሙዬ
Man Aheloh Mann Ahïloh ማን አህሎህ
Man Akelot Man Akkïlot ማን አክሎት Who does equal him?
Man Aye Man Ayyä ማን አየ Who did see?
Man Chelot Man Čïlot ማን ችሎት Who can endure or withstand him?
Man Defrot Mann Däfrot ማን ደፍሮት Who can be bold or disrespectful before him? Who dare stand before him?
Man Kelkelot Mann Kälkïlot ማን ከልክሎት Who can prohibit him?
Man Yahelehal MannYahelehal ማን ያህልሃል
Man Yaheluhal MannYaheluhal ማን ያህሉሃል
Man Yazewal MannYazzäwal ማን ያዘዋል Who does order him?
Mareko Maräk’o ማረቆ
Marefiya Maräfiya ማረፊያ
Markos /
Mark
Marek’os/
Markos
ማርቆስ Biblical
Marelegn Marelleññ ማርልኝ
Maren Spare us
Maru Maru ማሩ
Masresha Masräšša ማስረሻ The One Who Helped Us To Forget
Mastewal Mas’täwal ማስተዋል To observe, to be attentive or prudent
Mateb Matäb ማተብ A silk cord
Mateos /
Matias /
Mathew
  Biblical. Gift from God
Mateyas Mateyas ማትያስ
ማቲያስ
Mazengiya Mazängiya ማዘንጊያ The means that enables one to forget
Meaza Krestos Mä’aza Krïstos መዓዛ ክርስቶስ Fragrance of Christ
Mehret Mïhrät ምህረት
ምሕረት
Mehrete Mïhräté ምህረቴ
ምሕረቴ
Mehrete Ab Mïhrätä Ab ምህረተ አብ
Mehretu Mïhrätu ምህረቱ
ምሕረቱ
Meba Mäba’ä መብኣ
መብዓ
መባእ
Gift
Meba Maryam Mäba’ä Maryam መባእ ማርያም Gift of Mary
Meba Selase Mäba’ä Sïllase መብኣ ሥላሴ Gift of the Trinity
Meba Seyon Mäba’ä S’ïyon መብኣ ጽዮን Gift of Zion
Mebrahetu Mäbrahetu መብራህቱ
መብርሃቱ
Mebratu /
Mebrete /
Mebreatu
Mäbratu
Mäbraté
Mäbrat
መብራቱብራቴ Light, lamp
Mechal Mäčal መቻል To be able
Medebew Mäddïbäw መድበው Assign him, allocate him! Set him aside!
Medemdemiya Mädämdämiya መደምደሚያ
Medhane Mädhané መድኅኔ
Medhane Alem Mädhane Aläm መድኅኒ ዓለም /
መድሃኒ አለም
Savior of the world
Medhanit Mädhanit መድሃኒት
Medhen Mädhïn መድኅን Savior, redeemer
Medina Mädina መዲና Capital city
Medhne Mädhné መድህኔ
Medr Mïdr ምድር Earth. Fertility
Mekebe Egziabeher Ma’äïk’äbä ïgzi’abïher ማዕቀበ እግዚአብሔር Sentinel of the Lord
Meftehe Mäftehé መፍትሄ
Megenta Mägänta መገንታ
Megersa Mägärsa መገርሳ
Mehamed Mähammäd መሀመድ
መሐመድ
Mehamude Mähammudé መሀሙዲ
መሀሙዴ
Mehar Mähär መኸር
Mehari Mähari መሀሪ
መሐሪ
Merciful, compassionate, one who has pity
Mehari Egziabeher Mähari ïgzi’abïher መሀሪ እግዚአብሔር Merciful Lord
Mehari Krestos Mähari Krïstos መሀሪ ክርስቶስ Merciful Christ
Meharu Spare
Mehdere Kal Mähdärä k’al መኅደረ ቃል Folder of the Word
Meherka Astonished, impressed
Mehrete Mïhrätä ምሕረተ Mercy of, forgiveness of, compassion of
Mehrete Ab Mïhrätä Ab ምሕረተ አብ Mercy of the Father (God)
Mehrete Iyasus Mïhrätä Yyyäsus ምሕረተ ኢየሱስ Mercy of Jesus
Mehrete Krestos Mïhrätä Krïstos ምሕረተ ክርስቶስ Mercy of Christ
Mehrete Sellase Mïhrätä Sïllase ምሕረተ ሥላሴ Mercy of the Trinity
Mehrete Weld Mïhrätä Wäld ምሕረተ ወልድ Mercy of the Son (God)
Meka Mäkka መካ He relied
Mekaleya Mäkkaläya መካለያ
Mekbeb Mäkbïb መክብብ Circle, circumference, sphere
Mekbebe Dengel Mäkbïb Dïngïl መክብበ ድንግል Sphere of the Virgin
Mekasha Mäkaša መካሻ
Mekuriya Mäkuriya መኩሪያ
Mekbib
Mekdem Mäk’dem መቅድም First
Mekdes Mäk’däs መቅደስ Sanctuary
Mekdese Mäk’däsé መቅደሴ
Meket Mäkkït መክት Fend off, Parry!
Mekete Mäkkätä መከተ He fended off, he parried
Mekonnen Mäkonnen መኮንን
መኰንን
Nobel
Mekre Mïkrä ምክረ
Mekre Selase Mïkrä Sïllase ምክረ ሥላሴ Advice of the Trinity
Mekru Mïkru ምክሩ His advice, his counsel
Mekurab Mïkurab ምኩራብ
Mekuriya Mekuriya መኩሪያ The means by which one is proud Of
Mekwanent Mäkwanïnt መኳንንት Nobleman, aristocracy, gentry
Mekonen Mäkwännïn/
Mäkonnïn
መንን Nobleman, aristocracy, gentry
Melakneh Mäl’aknäh መልአነህ You are an angel
Melake Baher Mäl’akä Bahïr መልአከ ባሕር Ruler of the river
Melake Berhan Mäl’akä Bïrhan መልአከ ብርሃን Angel (messenger) of light
Melake Genet Mäl’akä Gännät መልአከ ገነት Angel (messenger) of paradise
Melake Heyl Mäl’akä Häyl መልአከ ኀይል Angel (messenger) of power
Melake Heywet Mäl’akä Hïywät መልአከ ሕይወት Angel (messenger) of life
Melake Mehret Mäl’akä Mïhrät መልአከ ምሕረት Angel (messenger) of mercy
Melake Tsehay Mäl’akä TS’ähay መልአከ ፀሐይ Angel (messenger) of the sun
Melake Selam Mäl’akä Sälam መልአከ ሰላም Angel (messenger) of peace
Melaku Mälaku መላኩ The Angel
Melak Seged Mälak Sägäd መላክ ሰገድ The king bowed
Melech Servant To Kings
Meleak Mäle’äk መልአክ Angel
Meleakt Mäle’akt መልእክት
Meleke Mäl’äkä መልአከ
Melekot Mäläkot መለኮት
Melekte Wengel Mäl’ïktä Wängel መልአከተ ወንጌል Message of the Gospel
Melektu Mäl’ïktu መልእክቱ His message
Meles Mälläs መለስ
Melesachew Mällïsaččäw መልካቸው Turn them back! Repel them!
Melesse Mälläsä መለሰ He replied, he restored, he repelled
Melesew Mällïsäw መልስው Turn him back! Restore him! Bring him back! Repel him!
Meleskachew Mälläskaččäw መለስካቸው You brought them back, you restored them
Melete Mïl’ätä ምልአተ
ምልዓተ
Melk Mälk መልክ
Melka Mälka መልካ
Melke Mälké መልኬ
Melke Krestos Mälkä Krïstos መልከ ክስቶስ Form of Christ
Melkam Mälkam መልካም Good, nice
Melkame Mälkamé መልካሜ
Melkamu Mälkamu መልሙ The good
Melkamsew Mälkamsäw መልካምሰው Good man. Beautiful, nice person
Melkamzer Mälkamzär መልካምዘር Good scion
Melkamneh Mälkamnäh መልካምነህ You are good, you are nice
Melke Sadik Mälkä S’adïk’ መልከ ጻድቅ Form of a righteous
Melke Sedek Mälkä S’édék’ መልከ ጼዴቅ King of righteousness
Melku My Image
Mamhere Mämhïre መምህሬ My master, my teacher
Memnon Ethiopian king; made immortal by Zeus
Mena Männa መና Manna
Menab Mïnab ምናብ Imagination
Menale Mïnalä ምናለ What did he say?
Menalle Mïnallä ምናለ What is there?
Menas Ethiopian King
Menasse /
Manasses
Mïnasé ምናሴ Biblical. Forgetful
Menberu Mänbäru መንበሩ The seat
Menda Mïnda ምንዳ Salary
Mendaye Mïndayyé ምንዳዬ My wage
Men Ele MïnÄlä ምን አለ
Mengesha Mängäša መንገሻ A place of coronation. Kingdom
Mengeste Mängïstä መንግስተ
መንግሥተ
Kingdom
Mengeste Ab Mängïstä Ab መንግስተ አብ Kingdom of the Father (God)
Mengeste Mängïsté መንግስቴ
መንግሥቴ
Mengistu Mängïstu መንግስቱ
መንግሥቱ
His government, his reign, his regime
Megnot Meññot ምኞት Desire
Menker /
Menkir
Mänkïr መንክር Wonder, miracle, admiration
Menielk /
Menelik / Menilek
Mïnilek ምኒልክ Son of a wise man. What will he send. Queen of Sheba & King Solomon’s Son
Mentaye Mïntayyä ምንታየ What was it seen?
MenTesenot MïnTäsenot ምን ተስኖት
Men Weyelet MïnWeyyällät ምን ውየለት
Merach Märač’ መራጭ Choosy, chooser
Merachew Mïraččäw ምራቸው Lead them!
Meraf Mï’eraf ምእራፍ Chapter
Merahe Märahé መራሄ Leading
Merahi Märahi መራሂ Leader, guide
Merara Märara መራራ Bitter
Meraw Märraw መራው
Merawi Märawi መራዊ
Merchaw Mïrč’aw ምረጫው His choice, his selection
Mered Mär’ïd መርእድ
መርዕድ
One who  makes tremble, tremendous
Merete Märrättä መረተ He was cleaned and threshed (as grain)
Merewi Mär’äwi መርአዊ
መርዓዊ
Merefiya Märäfiya መረፊያ A resting place
Merga Märga መርጋ
Mergiya Märgiya መርጊያ The means for settling down
Merha Märha መርሃ
መርሐ
Plan
Merigeta Märigeta መሪጌታ Leading lord
Merkebu Märkäbu መርከቡ His ship, his vessel
Merkorewos Märk’oréwos መርቆሬዎስ
Merkoreyos Märk’oreyos መርቆርዮስ
Meron Meron ሜሮን Chrism, holy oil
Mersa Märsa መርሳ
Merse Märse’é መርስኤ
መርስዔ
The means by which one forgets
Merse Hazan Märse’é Hazan መርስዔ ሐዛን The means by which one forgets sadness
Mersha Märsha መርሻ The means by which one forgets
Mesafent Mäsafent መሳፍንት
Mesele Mässälä መሰለ He resembled
Mesay Mäsay መሳይ Look alike, similar
Mesehefe Mäs’ehäfä መጽሀፈ
መጽሐፍ
Mesehet Mäs’ehét መጽሄት
መጽሔት
Meseret Mäsärät መሰረት
መሠረት
Foundation, base, essence
Mesfen Mäsfen መስፍን
Mesfene Mäsfenä መስፍነ
Mesfin Mäsfïn መስፍን A Duke, a Prince
Mesgana/
Mesganaw
Mïsgana
Mïsganaw
ምስጋና 
ምስጋናው
ምስግናው
A praise
Mesgena Mïsgenna ምስግና
Mesgun Mïsgun ምስጉን
Meshesha Mäšäša መሸሻ A refuge
Mesho Mä’äšo መአሾ
Mesih Mässih መሲህ
Mesih Seged Mäsih Sägäd መሲህ ሰገድ The anointed one bowed
Mesihawi Mässihawi መሲሓዊ Messianic
Meskel Mäsk’äl መስቀሌ The Cross
Meskele Mäsk’älé መስቀሌ
መስቀል
Meseker Mïsïkkïr ምስክር Witness, testimony
Meskerem Mäskäräm መስከረም September, spring
Mesmak Mïsmak ምስማክ
Mesnanat Mäs’nanat መጽናናት To find solace
Mesrak Mïsrak’ ምስራቅ
Mestewat Mästäwat መስተዋት
Mestir Mïst’ir ምስጢር
Merus Mïrus’ ምሩጽ
Meswaet Mäswa’et መስዋእት
መስዋዕት
Metaferiya Mättafäriya መታፈሪያ The means by which one become respectful
Metasebiya Mättasäbiya መታሰቢያ The means by which one is remembered. A remembrance, a souvenir
Meteke Mïtïkké ምትኬ My replacement
Metekneh Mïteknäh ምትክነህ You are a replacement, you are a substitute
Meteku Mïtïkku ምትኩ His replacement
Metmeku Mät’mïk’u መጥምቁ Baptist
Metreyes Mäträyyäs መትረየስ Machine gun (talkative person)
Mettu Negus Mät’t’u Nïgus መጡ ንጉሥ The king came
Mewaset Mäwas’et መዋስእት
Mezemer Mäzämmïr መዘምር A psalmist, a church singer, a musician
Mezene Mäzzänä መዘነ He weighted, he balanced
Mezgeb Mäzgäb መዝገብ
Mezgebe Mäzgäbä መዝገበ Register
Mezgebe Selase Mäzgäbä Sïllase መዝገበ ሥላሴ Register of the Trinity
Mezgebu Mäzgäbu መዝገቡ His register, his record
Mezlekiya Mäzläk’iya መዝለቂያ The means that enables one to go through ( a bridge)
Mezmur Mäzmur መዝሙር Psalm
Mezmure Mäzmurä መዝሙረ
Mezmure Dengel Mäzmurä Dïngïl መዝሙረ ድንግል Psalm of the Virgin
Mezrate Krestos Mäzra’te Krïstos መዝራዕተ ክርስቶስ Arm (strength) of Christ
Mikael /
Mike
Mika’él ሚካኤል Michael. Like The Lord (Biblical)
Mikias
Mihret Mhrät ምህረት Mercy, Pardon
Mikias Mikiyas ሚኪያስ Elias (Biblical)
Milkiyas Milkiyas ሚልክያስ Malachi
Minas Minas ሚናስ
Mirtus He who has been chosen
Mitiku His replacement
Mizan Mizan ሚዛን Scale
Moges Mogäs ሞገስ Grace, majesty, dignified aspect
Mola Molla ሞላ He filled
Molalegn Mollallïññ ሞላልኝ He (God) fulfilled my needs and wishes
Mosisa Mosissa ሞሲሳ
Mot Baynor Mot Baynor ሞት ባይኖር Had death not existed! (long, peaceful life)
Motuma He Is The Government
Mubarek Mubaräk ሙባረክ
Muez Mu’äz ሙአዝ
መዓዝ
Muftah Muftah ሙፍታህ
Muhe Muhé ሙሄ
Mukesh Mukaš ሙካሽ
Mukbil Muk’bil ሙቅቢል
Muktar Muktar ሙክታር
Mulatu Mulatu ሙላቱ His abundance
Mulaw Mulaw ሙላው Fill him!
Muleta Muläta ሙለታ
Mulu Mulu ሙሉ Whole, complete, full
Mulualem /
Mulu Alem
Mulu’Aläm ሙሉዓለም Complete world, full world
Muluberhan Mulubïrhan ሙሉብርሃን Complete light, full light
Mulu Ken /
Muluken
Muluk’än ሙሉቀን Whole Day. Good Day. The day I got all I wanted.
Mulugeta Mulugeta ሙሉጌታ Full lord, complete master
Muluneh Mulunäh ሙሉነህ You are full, you are complete
Mulusega Mulus’ägga ሙሉጸጋ Full grace
Mulutsehay/
Mulusehay
Muluts’ähay ሙሉፀሐይ Full sun
Musbahe Musbahä ሙስባሀ
Muslah Muslah ሙስላህ
Munir Munir ሙኒር
Mussie /
Moses /
Muse
Muse ሙሴ Moses.
Saved from the water (Biblical)
Mustefa Must’äfa ሙስጠፋ
Muthar Mut’har ሙጥሃር
Muyedin Muhyäddin ሙህየዲን
Muzeyen Muzäyyen ሙዘይን

 

Amharic Names የአማርኛ ስሞች
Biblical Names In Amharic
Free PDF Book | Biblical Names In Amharic
Buy on Amazon - Item ships directly from Amazon Sellers.


Concise Amharic Dictionary


Amharic English, English Amharic Dictionary: A Modern Dictionary of the Amharic Language (English and Amharic Edition)


Dictionary Amharic-English English-Amharic


Introductory Grammar of Amharic (Porta Linguarum Orientalium) (English and Amharic Edition)


Amharic Textbook: Through English


AMHARIC FOR FOREIGN BEGINNERS (6th EDITION)


Colloquial Amharic (Colloquial Series)


Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Ethiopian Amharic (Lonely Planet Phrasebooks)

Learn the Amharic Alphabet!

Our First Amharic Words (English and Amharic Edition)

Our First Amharic Words: Second Edition: 125 Amharic words transliterated for easy pronunciation. (Amharic Edition)

Ge'ez Activity Book

Simple Amharic for Adoptive Families (Book and Audio CD)

My First Amharic Dictionary: Colour and Learn (kasahorow English Amharic)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary of Animals (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Fruits and Vegetables Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Clothes Bilingual Children’s Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary Book of Colors (FreeBilingualBooks.com) (English and Amharic Edition)

English-Amharic Numbers Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Tools Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

Amarigna & Tigrigna Qal Hieroglyphs for Beginners: Perfect for Travelers To Egypt and Students of Ancient Gebts

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Workbook: Exercises, Games and Activities

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Songbook Teacher's Guide: Exercises and Lyrics In Amarigna, Tigrigna, English, and Hieroglyphs

Amarigna & Tigrigna Qal Rosetta Stone: Rosetta Stone Hieroglyphic Re-Translation

Amarigna & Tigrigna Qal Roots of English Language: The Not So Distant African Roots of the English Language

Amharic For Rastafari | Edutainment
Haile Selassie I - Why Learn Amharic #Amharic4Rastafari
PlayPlay
Amharic AlphaBet 33rd Degree Lesson | Amharic4Rastafari
PlayPlay
#Amharic4Rastafari AlphaBet Boot Camp Cadence Chant - 33 Degree
PlayPlay
The LORD my God | Amharic4Rastafari
PlayPlay
Hear, O Israel | Amharic4Rastafari
PlayPlay
Chant Down Babylon In Amharic | The Lord's Prayer ያባታችን ሆይ ጸሎት | (Reggae Archive)
PlayPlay
The LORD our Father | Amharic4Rastafari
PlayPlay
JANHOY By My Side | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
PlayPlay
The LORD God | Amharic4Rastafari
PlayPlay
The Beatitudes | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
PlayPlay
I AM THAT I AM | Amharic4Rastafari
PlayPlay
Chant Down Babylon In Amharic | Our Mother's Prayer የእመቤታችን ጸሎት | (Reggae Archive)
PlayPlay
Amharic Lessons - I-tal Fiyya Archives
PlayPlay
Get Up Stand Up | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
PlayPlay
Amharic Lessons (2) - I-tal Fiyya Archives
PlayPlay
A.S.K. | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
PlayPlay
Learn Amharic | Emperor Haile Selassie I | Until the Philosophy (1)
PlayPlay
previous arrow
next arrow
Haile Selassie I - Why Learn Amharic #Amharic4Rastafari
Amharic AlphaBet 33rd Degree Lesson | Amharic4Rastafari
#Amharic4Rastafari AlphaBet Boot Camp Cadence Chant - 33 Degree
The LORD my God | Amharic4Rastafari
Hear, O Israel | Amharic4Rastafari
Chant Down Babylon In Amharic | The Lord's Prayer ያባታችን ሆይ ጸሎት | (Reggae Archive)
The LORD our Father | Amharic4Rastafari
JANHOY By My Side | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
The LORD God | Amharic4Rastafari
The Beatitudes | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
I AM THAT I AM | Amharic4Rastafari
Chant Down Babylon In Amharic | Our Mother's Prayer የእመቤታችን ጸሎት | (Reggae Archive)
Amharic Lessons - I-tal Fiyya Archives
Get Up Stand Up | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
Amharic Lessons (2) - I-tal Fiyya Archives
A.S.K. | Amharic4Rastafari (Reggae Archive)
Learn Amharic | Emperor Haile Selassie I | Until the Philosophy (1)
previous arrow
next arrow

AMHARIC FOR RASTAFARI
Educational Gifts & Services offers inspiring Learn Amharic words, phrases, verses, names plus much more from the Haile Selassie I Authorized Amharic Bible. Featured on beautiful and useful products such as Posters, T-Shirts, Mugs, Pillows, Cards, Key chains, Magnets, plus much more...
Amharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | Edutainment

H.I.M. Haile Selassie I | Why Learn Amharic!
Amharic4Rastafari | Edutainment

Dr. Malaku E. Bayen | Why Learn Amharic?Amharic4Rastafari | Edutainment

Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
Ten Commandments-Amharic Word Art
Learn The Amharic Version Of Our Father Prayer | RasTafari Language
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
Learn The Amharic Version Of Our Mother Prayer Poster With Audios | RasTafari Language
Amharic Boot Camp Green
Rastafari Student Lessons
Awo Yes Amharic
Engage Language1
Our Father Amharic4Rastafari
Alright OK in Amharic
Amharic Boot Camp 123
Engage Language
Forward Amharic
Amharic Boot Camp red
Good Afternoon Amharic
Engage Language12
Good Evening Amharic
Amharic For rastafari 123
Good Morning Amharic
Amharic4Rastafari-Facebook-whylearnamharic
Amharic AlphaBet 33rd Degree Lesson1-LG
Give Thanks & Praises
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
How do you do Amharic
I AM THAT I AM In Amharic and Hebrew Cards
Ten Commandments-Amharic Word Art
Hello how are you Amharic
RasTafari_Amharic_clr_lg
The LORD Most High God In Amharic and Hebrew Cards
I am very well Amharic
The LORD God In Amharic and Hebrew Cards
Light and Peace Amharic
The Beatitudes Amharic
The LORD our Father In Amharic and Hebrew Cards
Logo_1488258785366
Logo_1487337620418
The LORD my God In Amharic and Hebrew Cards
ASK Matthew 7-7
Logo_1488264397055
Sabbath Peace Amharic
Learn The Amharic Version Of Our Father Prayer | RasTafari Language
Qedamawi_Haile_Selassie_Amharic_English
Selamta-amharic4rastafari
St matthew 5 Amharic-4-Rastafari facebook
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
Selam-Peace-Amharic4Rastafari
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
thelordsprayer-amharic4rastafari
Thank You Amharic
The Beatitudes - Matthew 5v3-11 - Amharic4Rastafari facebook ad
ASK2 Matthew 7-7
ጤና ይስጥልኝ
Learn The Amharic Version Of Our Mother Prayer Poster With Audios | RasTafari Language
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari2
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari3
IMG_20170923_004551
Learn Amharic - Emperor Haile Selassie I - Until the Philosophy 1
previous arrow
next arrow
Amharic Boot Camp Green
Rastafari Student Lessons
Awo Yes Amharic
Engage Language1
Our Father Amharic4Rastafari
Alright OK in Amharic
Amharic Boot Camp 123
Engage Language
Forward Amharic
Amharic Boot Camp red
Good Afternoon Amharic
Engage Language12
Good Evening Amharic
Amharic For rastafari 123
Good Morning Amharic
Amharic4Rastafari-Facebook-whylearnamharic
Amharic AlphaBet 33rd Degree Lesson1-LG
Give Thanks & Praises
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
How do you do Amharic
I AM THAT I AM In Amharic and Hebrew Cards
Ten Commandments-Amharic Word Art
Hello how are you Amharic
RasTafari_Amharic_clr_lg
The LORD Most High God In Amharic and Hebrew Cards
I am very well Amharic
The LORD God In Amharic and Hebrew Cards
Light and Peace Amharic
The Beatitudes Amharic
The LORD our Father In Amharic and Hebrew Cards
Logo_1488258785366
Logo_1487337620418
The LORD my God In Amharic and Hebrew Cards
ASK Matthew 7-7
Logo_1488264397055
Sabbath Peace Amharic
Learn The Amharic Version Of Our Father Prayer | RasTafari Language
Qedamawi_Haile_Selassie_Amharic_English
Selamta-amharic4rastafari
St matthew 5 Amharic-4-Rastafari facebook
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
Selam-Peace-Amharic4Rastafari
Our Mother Prayer In Amharic - የእመቤታችን ጸሎት
thelordsprayer-amharic4rastafari
Thank You Amharic
The Beatitudes - Matthew 5v3-11 - Amharic4Rastafari facebook ad
ASK2 Matthew 7-7
ጤና ይስጥልኝ
Learn The Amharic Version Of Our Mother Prayer Poster With Audios | RasTafari Language
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari2
Hear, O Israel - Amharic4Rastafari3
IMG_20170923_004551
Learn Amharic - Emperor Haile Selassie I - Until the Philosophy 1
previous arrow
next arrow
Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
Amharic4rRastafari Logo
God in Amharic Classic Mug
Ethiopian Cross Classic Mug
Ethiopian Bible Time - Round (Large) Wall Clock
Ethiopian Cross T-Shirt
Ethiopian Church Painting - Maryam Mug
Ethiopian Cross Men's Basic 3_4 Sleeve Raglan T-Shirt
Ethiopian Cross 3-4th Sleeve Raglan T-Shirt
Amharic Alphabet Letters Chart - 33 Degree Mug
Amharic Alphabet Letters Chart - 33 Degree Children's T-Shirt
Ethiopian Cross Classic Mug-g
Ethiopian Cross Men's 3_4 Sleeve Raglan T-Shirt
God in Amharic Heart Mug
Ethiopian Cross Men's T-Shirt
Ethiopian Cross Classic Mug2
Ethiopian Cross T-Shirt - Men's
Ethiopian Cross Women's Jersey T-Shirt
God in Amharic Poster T-Shirt
Ethiopian Cross Long Sleeve T-Shirt1
Ethiopian Cross Women's Long Sleeve T-Shirt
The Lord's Prayer - 11 oz Classic Mug
God in Amharic Men's T-Shirt
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt
Ethiopian Cross T-Shirt - Girls
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug
Haile Selassie I - Amharic Bible Audio T-Shirt
Ethiopian Cross Women's T-Shirt
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt-1
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug1
Amharic Pillows
Ethiopian Cross Fleece Blanket
The Lord's Prayer - Amharic Mug
Ethiopian Cross Long Sleeve T-Shirt
Ethiopian Cross T-Shirt - Boys
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt-
ethiopian_cross_custom_brushed_accent_pillow
The Lord's Prayer - Amharic T-Shirt1
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt-
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt-2
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt
ethiopian_cross_poster
ethiopian_cross_t_shirt_boys
ethiopian_cross_t_shirt_girls
ethiopian_cross_t_shirt-
ethiopian_cross_t_shirt-1
God in Amharic Mug
ethiopian_cross_t_shirt-2
ethiopian_cross_t_shirt-3
God in Amharic Men's T-shirt3
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug2
ethiopian_cross_t_shirt-4
The Lord's Prayer - Amharic T-Shirt
ethiopian_cross_t_shirt-m
God in Amharic Men's T-Shirt2
ethiopian_cross_t_shirt
God in Amharic T-Shirt - Boys
God in Amharic Women's Basic T-Shirt
Haile Selassie I Coronation Poster
Joshua 1_9 in Amharic T-shirt
እግዚአብሔር_god_in_amharic_poster-
Joshua 1v9 in Amharic Classic Mug
Joshua 1v9 in Amharic Coffee Mug Set
Joshua 1v9 in Amharic Stainless Steel Travel Mug
እግዚአብሔር_god_in_amharic_mug-
joshua_1_9_in_amharic_coffee_mug_set
joshua_1_9_in_amharic_poster
እግዚአብሔር_god_in_amharic_mug
Psalms 27v1 in Amharic Mug
Psalms 27v1 in Amharic T-shirt - Men's
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug3
tshirts
እግዚአብሔር_god_in_amharic_accent_pillow
እግዚአብሔር_god_in_amharic_classic_mug
previous arrow
next arrow
Amharic4rRastafari Logo
God in Amharic Classic Mug
Ethiopian Cross Classic Mug
Ethiopian Bible Time - Round (Large) Wall Clock
Ethiopian Cross T-Shirt
Ethiopian Church Painting - Maryam Mug
Ethiopian Cross Men's Basic 3_4 Sleeve Raglan T-Shirt
Ethiopian Cross 3-4th Sleeve Raglan T-Shirt
Amharic Alphabet Letters Chart - 33 Degree Mug
Amharic Alphabet Letters Chart - 33 Degree Children's T-Shirt
Ethiopian Cross Classic Mug-g
Ethiopian Cross Men's 3_4 Sleeve Raglan T-Shirt
God in Amharic Heart Mug
Ethiopian Cross Men's T-Shirt
Ethiopian Cross Classic Mug2
Ethiopian Cross T-Shirt - Men's
Ethiopian Cross Women's Jersey T-Shirt
God in Amharic Poster T-Shirt
Ethiopian Cross Long Sleeve T-Shirt1
Ethiopian Cross Women's Long Sleeve T-Shirt
The Lord's Prayer - 11 oz Classic Mug
God in Amharic Men's T-Shirt
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt
Ethiopian Cross T-Shirt - Girls
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug
Haile Selassie I - Amharic Bible Audio T-Shirt
Ethiopian Cross Women's T-Shirt
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt-1
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug1
Amharic Pillows
Ethiopian Cross Fleece Blanket
The Lord's Prayer - Amharic Mug
Ethiopian Cross Long Sleeve T-Shirt
Ethiopian Cross T-Shirt - Boys
ethiopian_cross_3_4_sleeve_raglan_t_shirt-
ethiopian_cross_custom_brushed_accent_pillow
The Lord's Prayer - Amharic T-Shirt1
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt-
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt-2
ethiopian_cross_long_sleeve_t_shirt
ethiopian_cross_poster
ethiopian_cross_t_shirt_boys
ethiopian_cross_t_shirt_girls
ethiopian_cross_t_shirt-
ethiopian_cross_t_shirt-1
God in Amharic Mug
ethiopian_cross_t_shirt-2
ethiopian_cross_t_shirt-3
God in Amharic Men's T-shirt3
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug2
ethiopian_cross_t_shirt-4
The Lord's Prayer - Amharic T-Shirt
ethiopian_cross_t_shirt-m
God in Amharic Men's T-Shirt2
ethiopian_cross_t_shirt
God in Amharic T-Shirt - Boys
God in Amharic Women's Basic T-Shirt
Haile Selassie I Coronation Poster
Joshua 1_9 in Amharic T-shirt
እግዚአብሔር_god_in_amharic_poster-
Joshua 1v9 in Amharic Classic Mug
Joshua 1v9 in Amharic Coffee Mug Set
Joshua 1v9 in Amharic Stainless Steel Travel Mug
እግዚአብሔር_god_in_amharic_mug-
joshua_1_9_in_amharic_coffee_mug_set
joshua_1_9_in_amharic_poster
እግዚአብሔር_god_in_amharic_mug
Psalms 27v1 in Amharic Mug
Psalms 27v1 in Amharic T-shirt - Men's
The Beatitudes in Amharic - Matthew 5v3-11 Mug3
tshirts
እግዚአብሔር_god_in_amharic_accent_pillow
እግዚአብሔር_god_in_amharic_classic_mug
previous arrow
next arrow
Amharic4Rastafari | Classic Mug
Amharic4Rastafari | T-Shirts