Amharic Names የአማርኛ ስሞች
What’s In A NAME?
…persons, places, things, ideas?

READ more & Find THE TRUTH for yourself…

Search by letter: (names, meanings & descriptions will be updated)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 letraw FEMALE (GIRLS) — MALE (BOYS)

FEMALE (GIRLS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteration Pronunciation Amharic Meaning
Wagaye Wagayé ዋጋዬ My Price
Walelegn Walälleññ ዋለልኝ
Wazema Wazema ዋዜማ Eve, prelude
Web / Wub Wïb ውብ Beautiful, gorgeous
Webabeba Wïb’abäba ውብአበባ Beautiful flower
WebAlem Wïb’aläm ውብዓለም Beautiful world
Webay/ Wubay Beautiful
Webejeg Wïb’ïjjïg ውብእጅግ Extremely beautiful, gorgeous
Webet Wïbet ውቤት Beauty, splendor
Webete Wïbäté ውበቴ My beauty
Webit /
Wubit
Wïbit ውቢት Beautiful, pretty, gorgeous
Webitu Wïbitu ውቢቱ
Webnesh WïbNäš ውብ ነሽ You are beautiful
Webrest Wïbrïst ውብርስት Beautiful inheritance
Webtaye WïebTayyé ውብታዬ
Wedajenesh Wädajenäš ወዳጄነሽ You are my beloved, you are my friend
Wedase Wïddasé ውዳሴ Praise, glory
Wede Wïddé ውዴ
Wedere Wädäré ወደሬ My equal
Wederyeleshem Wädäryälläšïm ወደርየለሽም You don’t have any equal
Wesenyeleshem Wäsänyälläšïm ወደሰንየለሽም You don’t have any boundary or limit
WederYelesh WädärYälläš ወደር የለሽ
Wednesh WïddNäš ውድ ነሽ You are dear, you are precious
Welansa Wälansa ወላንሳ A nice, gentle person
Welela Wäläla ወለላ
Welette Wälättä ወለተ Daughter of
Weletu Wälättu ወለቱ
Welkite
Wengel Wängél ወንጌል Gospel
Wengelawit Wängélawit ወንጌላዊት
Were-Neshe Wärrä-Näša ወር ነሽ
Werk / Work Wärk’ ወርቅ Gold
Werke / Worke Wärk’é ወርቄ
Werkit / Workit Wärk’it ወርቂት
Werkitu / Workitu Wärk’itu ወርቂቱ The gold
Werknesh /
Worknesh /
Wärk’Näš ወርቅ ነሽ You Are Gold
Werk Yantefu Wärk’ Yant’ïfu ወርቅ ያንጥፉ May they spread gold
Werk Yeteru Wärk’ Yït’äru ወርቅ ይጠሩ May they fence in with gold
Wetete Wätäte ወተቴ My milk
Weynitu Wäynitu ወይኒቱ
Woyin-Eshet vine
WubAlem /
WebAlem
The beautiful world
Wubete /
Webete
Beauty
Wubrist /
Webrist
Gorgeous Girl
Wudasee Works For God

MALE (BOYS) - NAMES IN AMHARIC

Transliteracion Pronunciation Amharic Meaning
Wabela Wabélla ዋቢላ
Wagaye Wagayé ዋጋዬ My Price
Wagat Wagaw ዋጋው His price
Wahed Wahed ዋህድ
Wakeane Wakéané ዋኬኔ
Wakeyo Devine
Wakjera Wak’Jera ዋቅ ጅራ
Wako Wak’o ዋቆ
Waktola Wak’tola ዋቅቶላ
Wale Walä ዋለ He spent the day, he spent time
Walelegn Walällïññ ዋለልኝ He (God) showed me (a favor)
Wal Tenegus Wal tänïgus ዋል ተንጉስ Stay with a king!
Walu Walu ዋሉ
Wami Wami ዋሚ
Warkaw Warkaw ዋርካው His sycamore
Warkaye Warkaye ዋርካዬ My sycamore
Was Was ዋስ Guarantee
Wase /
Wasie
Wasé ዋሴ My guarantor, my guarantee, my surety
Wasu Wasu ዋሱ
WasYehun WasYïhun ዋስ ይሁን May he be a guarantor
Wazema Wazéma ዋዜማ Eve
Webayer Wïb’ayyär ውብአየር Beautiful air
Webayehu Wïbayyähu ውባየሁ I saw a beauty
Webet Wïbät ውበት Beauty
WebEshet Wïb Ešät ውብ እሽት
ውብሸት
WebNeh WïbNäh ውብ ነህ You are handsome
Wed Wïdd ውድ Expensive, valuable, popular . Dear
Wedaj Wädaj ወዳጅ
Wedaje Wädajé ወዳጄ
Wedajeneh Wädajenäh ወዳጄነህ You are my beloved, you are my friend
Wedaki Wïddak’i ውዳቂ
Wedajo Wädajo ወዳጆ
Wedase Wïddasé ውዳሴ
Wedere Wädäré ወደሬ
Wederyelehem Wädäryällähïm ወደርየለህም You don’t have any equal
Wedema Wïdemma ውድማ
Wedket Wïedk’ät ውድቀት
Wedneh WïeddNäh ውድ ነህ You are dear, you are precious
Wedu Wïddu ውዱ You Are Expensive
WegDeres WägDärräs ወግ ደረስ
WegDeresegn WägDärräsäññ ወግ ደረሰኝ
Wegen Wägän ወገን Group, kind, type
Wegene Wägäné ወገኔ My clan, my kin
Wegayehu WägÄyyähu ወጋየሁ I saw a traditional custom
Wehib Wïehib ውሂብ
Wekaw Wïk’aw ውቃው Thresh him!
Weld Wäld ወልድ The Son of God
Welde Wäldä ወልደ Son of
Welde Wäldé ወልዴ
Welday Wälday ወልዳይ
Weldeya Wäldeya ወልደያ
Welde-Yesus Wäldä-Yyäsus ወልደ የሱስ
Weldu Wäldu ወልዱ
Weleta Wïeläta ውለታ
Wend Alle Wänd  Allä ወንድ አለ There is a man or a brave
Wendayehu Wändayyähu ወንዳኀሁ I saw a man
Wende Wändé ወንዴ
Wendafrash Wändafraš ዋንዳፍራሽ One who demolishes a man
Wendemaferahu Wändïmmafärrahu ወንድማፈራሁ I fructified a brother
Wendemagegnehu Wändïmmagäññähu ወንድማገኘሁ I found a brother
Wendemalemahu Wändïmmalämmahu ወንድማለማሁ I cultivated a brother
Wendemu /
Wendimu
Wändïmmu ወንድሙ His brother
WendYefraw WändYïfraw ወንድ ይፍራው May every man dread him
WendYerad WändYïrad ወንድ ይራድ May the man tremble or shake
Wendem /
Wendim
Wändïmm ወንድም Brother
Wendemeneh Wändïmmenäh ወንድሜነህ You are my brother
Wendem-Egenehu /
Wendim-Egenehu
Wändïmm-Ägännähu ወንድም አገኘሁ
ወንድማገኘሁ
Wendemeye /
Wendimïye
Wändïmmïyyé ወንድምዬ
Wendimu /
Wendimu
Wändïmmu ወንድሙ His Brother
Wengel Wängél ወንጌል Gospel
Wengelawit Wängelawit ወንጌላዊት Evangelist
Werash Wäraš ወራሽ One who inherits, a heir, a successor
Werdofa Wärdofa ወርዶፋ
Wereda Wärrädä ወረደ He descended, he disembarked
Werefa Wäräfa ወረፋ Turn
Werkagegnehu Wärk’agäññähu ወርቃገኘሁ I found gold
Werkalemahu Wärk’alämmahu ወርቃለማሁ I cultivated gold
Werke / Worke Wärk’é ወርቄ My gold
WerkNeh /
Workneh
Wärk’Näh ወርቅ ነህ You are gold
Werku / Worku Wärk’u ወርቁ The gold
Werrotaw Wärrotaw ወሮታው His reward, his favor
Wesen Wäsän ወሰን A boundary
Wesenachew Wässïnaččäw ወስናቸው Delimit them!
Wesene Wäsänä ወሰነ He delimited, he decided, he resolved
Weshenfer Wïšïnfïr ውሽንፍር Rain with wind
Wesenyelehem Wäsänyällähïm ወደሰንየለህም You don’t have any boundary or limit
Wesho Wïššo ውሾ The dog
Weynaferahu Wäynafärrahu ወይናፈራሁ I fructified a vine or a grape
Wondwosen
Wubishet Young/Tender & Gorgeous

 

Amharic Names የአማርኛ ስሞች
Biblical Names In Amharic
Free PDF Book | Biblical Names In Amharic
Buy on Amazon - Item ships directly from Amazon Sellers.


Concise Amharic Dictionary


Amharic English, English Amharic Dictionary: A Modern Dictionary of the Amharic Language (English and Amharic Edition)


Dictionary Amharic-English English-Amharic


Introductory Grammar of Amharic (Porta Linguarum Orientalium) (English and Amharic Edition)


Amharic Textbook: Through English


AMHARIC FOR FOREIGN BEGINNERS (6th EDITION)


Colloquial Amharic (Colloquial Series)


Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Lonely Planet Ethiopian Amharic Phrasebook

Ethiopian Amharic (Lonely Planet Phrasebooks)

Learn the Amharic Alphabet!

Our First Amharic Words (English and Amharic Edition)

Our First Amharic Words: Second Edition: 125 Amharic words transliterated for easy pronunciation. (Amharic Edition)

Ge'ez Activity Book

Simple Amharic for Adoptive Families (Book and Audio CD)

My First Amharic Dictionary: Colour and Learn (kasahorow English Amharic)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary of Animals (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Fruits and Vegetables Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Clothes Bilingual Children’s Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Bilingual Children's Picture Dictionary Book of Colors (FreeBilingualBooks.com) (English and Amharic Edition)

English-Amharic Numbers Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

English-Amharic Tools Children’s Bilingual Picture Dictionary (FreeBilingualBooks.com)

Amarigna & Tigrigna Qal Hieroglyphs for Beginners: Perfect for Travelers To Egypt and Students of Ancient Gebts

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Workbook: Exercises, Games and Activities

Amarigna & Tigrigna Qal Book Series Student Songbook Teacher's Guide: Exercises and Lyrics In Amarigna, Tigrigna, English, and Hieroglyphs

Amarigna & Tigrigna Qal Rosetta Stone: Rosetta Stone Hieroglyphic Re-Translation

Amarigna & Tigrigna Qal Roots of English Language: The Not So Distant African Roots of the English Language

Amharic For Rastafari | Edutainment
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

AMHARIC FOR RASTAFARI
Educational Gifts & Services offers inspiring Learn Amharic words, phrases, verses, names plus much more from the Haile Selassie I Authorized Amharic Bible. Featured on beautiful and useful products such as Posters, T-Shirts, Mugs, Pillows, Cards, Key chains, Magnets, plus much more...
Amharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | EdutainmentAmharic4Rastafari | Edutainment

H.I.M. Haile Selassie I | Why Learn Amharic!
Amharic4Rastafari | Edutainment

Dr. Malaku E. Bayen | Why Learn Amharic?Amharic4Rastafari | Edutainment

Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Amharic4Rastafari | T-Shirts
Amharic4Rastafari | Classic Mug
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
Amharic4Rastafari | Classic Mug
Amharic4Rastafari | T-Shirts